PERSONVERNERKLÆRING FOR MYGAME 

SPILLERE OG ANDRE INVOLVERTE I FORBINDELSE MED FILMING AV KAMPER 

Sist oppdatert:  25. oktober 2022

 1. OVERSIKT

Denne personvernerklæringen er utarbeidet av My Game Norge AS (“MyGame“, “vi“, “oss“) for å gi deg informasjon om personvernet ditt i forbindelse med at vi filmer kamper innen breddeidretten og viser kampene gjennom strømming.

Personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine, hvorfor vi behandler personopplysningene (formål) og på hvilket rettslig grunnlag vi behandler personopplysningene. I tillegg beskriver personvernerklæringen hvilke rettigheter du har etter EUs personvernforordning (“GDPR“) og den norske personvernlovgivningen (sammen “Personvernlovgivningen“).

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine som beskrevet i denne personvernerklæringen. Det betyr at vi er ansvarlig for å ivareta dine rettigheter etter Personvernlovgivningen, inkludert din rett til å få informasjon om hvordan opplysningene dine behandles.

 1. OM MYGAME

MyGame samarbeider med Norges idrettsforbund (“NIF“) og følgende særforbund; Norges Håndballforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Basketballforbund, Norges Bandyforbund, Norges Hockeyforbund og Norges Fotballforbund om å gjøre breddeidrett tilgjengelig gjennom en strømmetjeneste. Kampene vil bli gjort tilgjengelig gjennom en egen app og et abonnement, slik at familie, venner og fans kan følge sine favorittlag på mobil-, PC- eller TV-skjerm. Strømmingen skjer ved bruk av automatiserte sportskameraer på små og store idrettsarenaer. Opptak av kamper vil bare gjøres når det er avklart på forhånd, gjennom avtale med NIF, og når det er skiltet om at slike sportskameraer er montert. For mer informasjon om MyGame og strømmetjenesten, se gjerne vår nettside www.mygame.no.

 1. FILMING PÅ VEGNE AV IDRETTEN

I noen tilfeller har MyGame fått i oppdrag å produsere kamper på vegne av det enkelte særforbund. Dette er kamper som særforbundet anser å være av særlig interesse. For slike kamper bortfaller reservasjoner og kampene lagres i tråd med de retningslinjer som særforbundet har satt. Særforbundet er ansvarlig for personopplysningene som behandles i forbindelse med slike kamper. En oversikt over hvilke kamper dette gjelder er tilgjengelig her. For mer informasjon, ta kontakt med ditt særforbund.

 1. HVA ER PERSONVERN OG PERSONOPPLYSNINGER?

Personvern er en grunnleggende rettighet som alle har. Personvern betyr at du har rett til privatliv. Du skal kunne bestemme over opplysninger om deg selv.

En personopplysning er en opplysning som kan knyttes til en bestemt person (den “registrerte“). Eksempler på hva som er å regne som personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer eller et bilde der du kan kjennes igjen. Du eier dine personopplysninger, og skal kunne bestemme over hvem som har tilgang til disse.

Med behandling av personopplysninger, mener vi all bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, sammenstilling og sletting.

 1. HVEM BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER OM?

Denne personvernerklæringen gjelder vår behandling av personopplysninger i forbindelse med filming og opptak av kamper. Dette omfatter personopplysninger om:

 • Spillere
 • Dommere
 • Trenere, lagledere og andre med tilsvarende funksjoner
 • Eventuelle andre personer involvert i kampene
 • Publikum
 1. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

I forbindelse med filmingen og visningen av kampene behandler vi disse personopplysningene:

 • Navn
 • Årsklasse
 • Klubb- og lagtilhørighet
 • Målscorer og eventuelle andre relevante kamphendelser
 • Videoopptak

Vi behandler de fire første kategoriene personopplysninger om spillere som deltar i kampene og som er registrert hos NIF. Vi mottar disse opplysningene fra NIF hvis du er registrert i idrettens systemer, herunder Min idrett (“Idrettens Systemer“).

Når du deltar i en kamp, enten som spiller, dommer eller trener/lagleder, behandler vi personopplysninger om deg i form av videoopptak. Videoopptak regnes som en personopplysning hvis du kan kjennes igjen på opptaket.

Hvis du er til stede på en kamp som publikum, gjør vi som utgangspunkt ikke videoopptak av deg. Kameraene er vendt mot banen og ikke mot tribunene og andre områder utenfor banen. Det kan likevel hende at du blir avbildet på videoopptakene. I så fall behandler vi personopplysninger om deg i form av videoopptaket.

 1. HVA ER FORMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER?

Formålet med behandlingen av personopplysningene dine er å filme kamper innenfor breddeidretten og dele opptakene via nettbasert strømming til MyGames abonnenter. Gjennom filmingen og strømmingen blir kampene tilgjengelige for et større publikum enn i dag. Delingen av opptakene innebærer også at spillerne selv og andre kan se en kamp i etterkant av at kampen ble spilt. Slik får spillere, trenere og dommere nye verktøy for å utvikle spillet og forbedre de idrettslige prestasjonene. Det skapes også nye inntekter til idretten ved at en andel av abonnementssalget går tilbake til idretten. Opptakene vil også kunne benyttes i sendinger på TV 2 eller hos andre medieaktører der kampen har lokal eller nasjonal redaksjonell interesse. Dette gjelder i første rekke for kamper i aldersklasser 15 år og eldre.

 1. HVA ER BEHANDLINGSGRUNNLAGET FOR VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER?

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Det rettslige grunnlaget kalles også for behandlingsgrunnlag.

Vårt behandlingsgrunnlag er berettigede interesser. De aktuelle berettigede interessene er MyGames, idrettens og samfunnets interesse i tilgjengeliggjøring av idrett på breddenivå til et bredere publikum gjennom strømming. Dette vil kunne bidra til å øke oppslutningen og interessen for breddeidretten. Den berettigede interessen dekker også behandlingen av spillernes opplysninger for å formidle lagoppstilling og interessante kamphendelser til de som ser på kampen. Arrangementene som formidles gjennom strømmingen er allerede tilgjengelige for allmennheten. MyGame sitt fokus vil være på spillet og idretten, og ikke på enkeltindivider. MyGame har derfor en berettiget interesse i slik behandling av personopplysninger som veier tyngre enn de involvertes vern mot bruk av slike personopplysninger.

 1. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER OG BRUK AV DATABEHANDLERE

Vi bruker forskjellige tjenesteleverandører som utfører IT-tjenester og andre tjenester for oss, for eksempel leverandører av sportskamera-løsninger og leverandør av sluttbrukerplattformen. Vi har inngått databehandleravtaler med disse leverandørene. Databehandleravtalene pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger er lagret på en sikker måte, at opplysningene ikke gis til uvedkommende og at de ikke brukes til andre formål enn de vi bestemmer.

Vi vil kunne dele personopplysningene som beskrevet i denne personvernerklæringen med medieaktører som TV 2 eller lokalpresse, i de tilfeller der opptakene har allmenn interesse eller nyhetsverdi.

Vi vil kunne dele personopplysningene som beskrevet i denne personvernerklæringen, herunder opptak av kamper, med NIF og/eller særforbundene i de tilfellene der NIF og/eller det aktuelle særforbundet har bestemt at opptaket skal arkiveres og tilgjengeliggjøres for allmennheten.

Vi kommer ikke til å utlevere dine personopplysninger til andre aktører enn de som er nevnt ovenfor, med mindre vi er lovpålagt å utlevere opplysningene.

All behandling av dine personopplysninger finner sted innenfor EØS.

 1. HVOR LENGE VIL VI OPPBEVARE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. I en overgangsfase lagres opptakene inntil seks måneder. Opptakene vil deretter slettes automatisk i samsvar med de følgende sletterutiner:

 • Opptak av kamper i aldersklasse 15 år til 18 år slettes senest etter 60 dager.
 • Opptak av kamper i aldersklasse 19 år og eldre slettes senest etter 90 dager.
 1. FELLES BEHANDLINGSANSVAR MED NIF

For noen av behandlingsaktivitetene som er beskrevet i denne personvernerklæringen er MyGame og NIF felles behandlingsansvarlige. MyGame sine systemer, herunder systemer levert av leverandører som MyGame har inngått avtale med, kobles mot idrettens digitale systemer slik at MyGame får utlevert og hentet ut informasjon om arena, kamptidspunkt, klubb/lag, spillere og andre relevante kamphendelser. I forbindelse med denne integrasjonen mot Idrettens Systemer, fortrinnsvis TurneringsAdministrasjon og Min idrett, behandler både MyGame og NIF personopplysninger om spillerne. Mygame og NIF vil ha felles behandlingsansvar for behandling av personopplysninger i Idrettens Systemer med det formål å tilrettelegge for produksjon og tilgjengeliggjøring av kamper.

MyGame og NIF samarbeider for å sikre håndteringen av de registrertes rettigheter. For informasjon om hvordan du kan utøve dine rettigheter, se punkt 11.

 1. HVILKE RETTIGHETER HAR DU?

Du har disse rettighetene når vi behandler personopplysningene dine:

 • Rett til innsyn. Du kan få innsyn i personopplysningene dine og informasjon om hvordan vi behandler dem.
 • Rett til retting. Du kan be oss om å rette opp i feilaktige personopplysninger om deg.
 • Rett til sletting (retten til å bli glemt). Du kan be oss om å slette personopplysningene dine.
 • Rett til begrensning. Du kan be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger.
 • Rett til å protestere (reservasjon). Du kan reservere deg mot at MyGame henter dine personopplysninger fra Idrettens Systemer. En slik reservasjon innebærer at ditt navn ikke brukes av MyGame og dermed ikke inngår i produksjonen av kampene. Laget du tilhører kan også i sin helhet reservere seg mot at lagets kamper blir filmet. Dersom du av grunner knyttet til din særlige situasjon for øvrig ønsker å protestere mot at dine personopplysninger i form av videoopptak behandles, kan du be om å bli reservert mot behandlingen av personopplysningene dine. Vi vil behandle slike forespørsler i tråd med kravene som stilles i Personlovgivningen. Reservasjoner gjelder helt til man fjerner den igjen, og for alle idretter MyGame filmer og der du er satt opp i spillertroppen.

Dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger som ligger lagret om deg i Idrettens Systemer (dvs. der MyGame og NIF er felles behandlingsansvarlig) kan du utøve ved å endre dine innstillinger i Idrettens Systemer eller ved å kontakte NIF på juss@idrettsforbundet.no.

Du kan reservere deg mot bruk av navn og mot filming i Min Idrett, under reservasjonssiden (https://beta.minidrett.no/personvern/reservasjoner) Husk at vi sletter opptakene i henhold til sletterutinene beskrevet i punkt 9. Dersom du ønsker å utøve andre rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger som MyGame gjennomfører gjennom filming av kamper kan du kontakte personvern@mygame.no.

Av og til gjelder det unntak fra rettighetene som er beskrevet ovenfor. Du kan lese mer om dine rettigheter på hjemmesidene til Datatilsynet her.

 1. DATATILSYNET, KLAGE OG GJELDENDE PERSONVERNLOVGIVNING

Datatilsynet er ansvarlig for å sikre at personvernet respekteres. Datatilsynet fører blant annet tilsyn for å sikre at norske selskaper behandler personopplysninger på en lovlig måte. Du kan kontakte oss når som helst hvis du har klager knyttet til behandlingen vår av personopplysningene dine. Du kan også klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside her. På hjemmesiden finner du også mer informasjon om våre plikter etter den gjeldende Personvernlovgivningen.

Den gjeldende versjonen av Personvernlovgivningen er tilgjengelig på Lovdata. Du finner personopplysningsloven og GDPR her.

 1. ENDRINGER

Av og til kan vi endre denne personvernerklæringen, for eksempel fordi behandlingen av personopplysningene dine endrer seg eller fordi det skjer endringer i Personvernlovgivningen. Når personvernerklæringen endres, vil en oppdatert versjon formidles til deg via klubben din eller publiseres på vår hjemmeside. Denne personvernerklæringen gjelder fra datoen som er angitt øverst i dokumentet.

 1. KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål eller vil ha mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du kontakte oss på

My Game Norge AS

Holbergs gate 21, Oslo
personvern@mygame.no